Ask usGofynnwch i ni

Frequently asked questionsCwestiynau Cyffredin

Sut ydw i'n archebu cyfle i weld?

Mae ein fflatiau arddangos eisoes ar agor, felly edrychwn ymlaen at eich tywys o gwmpas â'ch siarad trwy bopeth. Rhowch alwad i'n Tîm Gwasanaethau Preswylwyr ar 0292 0024655 neu anfonwch e-bost at [email protected] a byddwn yn hapus i archebu lle i chi.

Pryd fedraf symud i mewn?

Mae ein fflatiau ar gael i’w gosod nawr.

Ydy'r fflatiau wedi'u dodrefnu?

Gall eich fflat ddod â'n pecyn dodrefn o ansawdd uwch, sy'n cynnwys darnau moethus o frandiau dylunwyr. Rydyn ni wedi meddwl trwy bob manylyn – o fyrddau cynaliadwy wrth ochr y gwely, i'r gwelyau moethus dwbl neu maint brenin ym mhob ystafell wely. Neu gallwch ddewis fflat heb ddodrefn a dod â'ch dodrefn eich hun. Chi biau'r dewis.

A oes maes parcio?

Oes, mae 50 o leoedd parcio diogel wedi'u neilltuo yn arbennig ar gyfer preswylwyr. Gallwch wneud cais i rentu un am ffi fisol. Rhowch alwad i'n Tîm Gwasanaethau Preswylwyr ar 0292 0024655 neu anfonwch e-bost at [email protected]

Ydy'r gampfa'n costio mwy? Pryd fydd yn agor?

Na, nid yw'n costio dim mwy, felly gallwch ymarfer yno cymaint ag y dymunwch. Gofynnwch i'n Tîm Gwasanaethau Preswylwyr am ragor o wybodaeth ar sut i ymuno. Bydd y gampfa yn agor ym mis Mehefin.

Pa fath o anifeiliaid anwes a ganiateir?

Mae ein fflatiau yn gyfeillgar i anifeiliaid anwes, ond mae rhai cyfyngiadau ar y math, maint a brîd. Fel canllaw cyffredinol, mae anifeiliaid anwes bach yn iawn, ond efallai na fydd rhai canolig a mawr. Gallwch weld copi o'r Polisi Anifeiliaid Anwes yma.

A allaf addurno'r fflat?

Gallwch. Mae angen i chi lenwi ffurflen Cais am Newidiadau a chael cymeradwyaeth y tîm ar y safle yn gyntaf.

A yw band eang wedi'i gynnwys?

Ydy, mae 100 mbs wedi'i gynnwys am ddim. Darperir band eang ym mhob fflat at ddefnydd preswyl ac mae Wi-Fi ar gael yn yr ardaloedd cymunedol. Y darparwr yw Glide. Er mwyn cael mynediad i fand eang y fflat, bydd angen i chi lofnodi Telerau ac Amodau Glide. Bydd fflatiau hefyd yn cael eu sefydlu ar gyfer Freeview.

A oes storfa i feiciau?

Oes. Mae'n rhad ac am ddim ac yn ddiogel gyda mynediad ffob y tu mewn i'r adeilad ac ar gael i breswylwyr ar sail y cyntaf i'r felin. Mae 160 o leoedd ar gael. Cyn defnyddio'r storfa beiciau am y tro cyntaf, ewch i'r Tîm Gwasanaethau Preswylwyr i gadarnhau gwneuthuriad, model a lliw eich beic. Byddwch hefyd angen clo beic a chadwyn i ddiogelu'r beic yn y stand.

A oes ardaloedd cymunedol?

Oes, yn bendant. Llawer! Mae Wood Street House yn cynnwys nifer o fannau a rennir sydd ar gael i'r holl breswylwyr. Mae'r rhain yn cynnwys lolfa preswylwyr, mannau bwyta preifat, campfa, mannau cydweithio a theras preifat. Mae'r ardaloedd hyn yn cynnig lle gwych i ymlacio ynddynt, cwrdd â phreswylwyr eraill, neu weithio ohonynt i newid golygfa.

A fydd digwyddiadau i drigolion?

Yn bendant. Rydym yn creu cymuned fywiog a byddwn yn cynnal digwyddiadau rheolaidd. Popeth o flasu gwin a chaws, dosbarthiadau ffitrwydd rhithwir, barbeciws haf, clybiau llyfrau, pobi cacennau, clwb beiciau, clwb rhedeg, gweu a siarad, diwrnodau gwirfoddoli elusennol a yoga. Mae rhywbeth at ddant pawb.

Ydw i'n cael unrhyw ostyngiad i breswylwyr?

Ydych. Mae ein holl breswylwyr yn cael mynediad at ostyngiadau busnes lleol yn arbennig ar gyfer ein preswylwyr. O fwyta allan yn eich hoff fwyty ar gyfer y garreg filltir fawr honno neu fwynhau taith o amgylch un o’n distyllfeydd gwych niferus o amgylch Caerdydd.

Pa fath o gontractau fydd ar gael?

Y cytundeb y byddwch yn ei lofnodi yw Contract Meddiannaeth Cymreig am gyfnod penodol, gyda’r opsiwn i lofnodi contractau yn y dyfodol. Gobeithiwn y byddwch yn aros cyhyd ag y dymunwch.

Oes rhaid i mi dalu blaendal am fy fflat pan fyddaf yn symud i mewn?

Gofynnwn am flaendal cyn i chi symud i mewn, ac mae hwn wedi'i gofrestru gyda chynllun blaendal tenantiaeth cymeradwy. Caiff ei ad-dalu i chi pan fyddwch yn symud allan yn unol â thelerau eich contract a chyflwr yr eiddo.

A allaf gael barbeciw ar fy malconi neu deras?

Na allwch. Mae hyn yn berygl tân i'r adeilad a'r trigolion.

A allaf ysmygu yn fy fflat?

Na allwch. Ni allwch ysmygu yn y fflat nac unrhyw le yn yr adeilad gan gynnwys ar derasau cymunedol. Defnyddiwch y mannau dynodedig y tu allan i'r adeilad.

A allaf logi'r ystafelloedd cyfarfod preifat neu'r ystafelloedd bwyta?

Galwch, gellir llogi'r rhain am ffi, a gellir eu cadw trwy'r Tîm Gwasanaethau Preswylwyr.

Oes angen i mi dalu am gyfleustodau?

Oes, mae angen i chi dalu am gyfleustodau Nid yw cyfleustodau wedi'u cynnwys yn y rhent. Mae gwres a dŵr poeth yn cael eu cyflenwi trwy system ganolog ac yn cael eu bilio ar sail defnydd. Rhaid talu'r biliau hyn trwy ddebyd uniongyrchol. Mae dŵr a thrydan yn cael eu bilio ar yr un sail. Mae preswylwyr yn gyfrifol am dalu eu treth gyngor yn uniongyrchol i Gyngor Dinas Caerdydd. Mae preswylwyr hefyd yn gyfrifol am dalu unrhyw Drwydded Deledu yn uniongyrchol i TV Licensing.

A oes gwasanaeth cymorth ar-lein?

Oes. Mae gan bob preswylydd fynediad i Borth Preswylwyr preifat lle gallwch ddarllen canllawiau defnyddiol i ddefnyddwyr fflatiau, cofnodi unrhyw geisiadau cynnal a chadw, gweld balans eich rhent yn eich cyfrif, a derbyn diweddariadau adeiladau a digwyddiadau cymunedol rheolaidd.

Byddwch yn cael enw defnyddiwr a mewngofnodi i'r Porth Preswylwyr gan y Tîm Gwasanaethau Preswylwyr.

Pwy yw fy landlord?

Mae Wood Street House yn eiddo adeiladu i'w rentu a grëwyd gan Legal & General.

Pwy yw fy asiant rheoli?

Urbanbubble yw'r Asiant Gosod cofrestredig ar gyfer y gymuned hon.

Gyda phwy ddylwn i gadw mewn cysylltiad yn ystod y broses ymgeisio?

Cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Preswylwyr gan ddefnyddio'r e-bost [email protected] neu fel arall ffoniwch nhw’n uniongyrchol ar rif ffôn Wood Street House 0292 0024655. Bydd y Tîm yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar bob pwynt ac yn eich arwain drwy'r broses gyfeirio syml.

Beth sy'n cael ei gynnwys yn fy rhent?

 • Eich fflat
 • Dodrefn dylunwyr os yn berthnasol
 • Band eang
 • Storfa Beiciau
 • Tîm rheoli a phorthor ar y safle
 • Casgliad parseli
 • Tîm cynnal a chadw ar y safle
 • Ein holl gyfleusterau:
  • Campfa
  • Teras Awyr Agored
  • Lolfa Gemau a Theledu
  • Gofod Gweithio

Pa ddogfennau sydd eu hangen i gychwyn y broses ymgeisio?

Mae angen dull adnabod â llun arnom:

 • Ar ffurf pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol

Os nad oes gennych basbort, rhowch y ddau o'r canlynol i ni:

 • Copi o'ch trwydded yrru lawn neu gerdyn llun dros dro y DU
 • Copi o'ch tystysgrif geni

Rydym hefyd angen Prawf o'ch Cyfeiriad dyddiedig yn ystod y 3 mis diwethaf.

Siaradwch â'r Tîm Gwasanaethau Preswylwyr ar y safle os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r uchod.

Heb y ddogfennaeth hon ni all eich cais ddechrau. Felly mae'n hanfodol bod y dogfennau hyn yn cael eu derbyn cyn gynted â phosibl.

E-bostiwch y dogfennau i [email protected] os nad ydych eisoes wedi darparu'r rhain yn ystod y broses ymholi/ymweld.

Beth yw gwiriad geirda?

 • Unwaith y bydd y ddogfen lawn wedi’i derbyn, bydd manylion eich cais yn cael eu hanfon at ein hasiantaeth gyfeirio gymeradwy y gellir ymddiried ynddi, The Lettings Hub. Byddwn yn ymdrechu i wneud hyn cyn gynted â phosibl er mwyn peidio â'ch oedi rhag symud i'ch cartref newydd!
 • Bydd The Lettings Hub yn anfon e-bost atoch ar unwaith ac yn gofyn i chi lenwi eu ffurflen gais ar-lein.
 • Cwblhewch y ffurflen cyn gynted ag y daw i law fel y gall The Lettings Hub ddechrau eich gwiriad.
 • Lle bo angen, bydd y gwiriad geirda yn cynnwys tystlythyr cyflogaeth a landlord blaenorol.
 • Ar ôl cwblhau'r gwiriad geirda, bydd The Lettings Hub yn cysylltu â'r Tîm Gwasanaethau Preswylwyr ac yn cadarnhau a ydych wedi pasio neu wedi methu.
 • Os ydych wedi pasio, byddwn yn eich ffonio i roi gwybod am hyn ac i gytuno ar ddyddiad symud i mewn ac i drafod y camau nesaf.
 • Os ydych wedi methu, byddwn yn rhoi gwybod i chi am hyn a lle bo'n bosibl byddwn yn awgrymu ffyrdd eraill o gefnogi a pharhau â'ch cais.

Pwy sy'n trefnu fy nyddiad symud i mewn?

 • Ar ôl pasio'ch gwiriad geirda, bydd aelod o'r Tîm Gwasanaethau Preswylwyr yn eich ffonio i roi gwybod i chi am hyn a chytuno ar eich dyddiad symud i mewn. Bydd y trefniadau wedyn yn cael eu cadarnhau drwy e-bost.
 • Bydd y fflat yn cael ei archwilio ar y safle ar gyfer cynnal a chadw a glanhau cyn i chi symud i mewn fel bod eich cartref newydd yn berffaith!
 • Byddwn yn e-bostio eich Contract atoch i'w lofnodi a chyfrifiad o arian symud i mewn.
 • Mae angen taliad wedi’i glirio yn ein cyfrif banc cyn symud i mewn yn ogystal â’ch contract wedi’i lofnodi er mwyn osgoi oedi wrth symud i mewn.
 • Heb y ddwy eitem uchod, ni ellir cyfnewid allweddi a bydd yn rhaid i ni wthio'r dyddiad symud yn ôl.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi symud i mewn?

 • Bydd y Tîm Gwasanaethau Preswylwyr yn uwchlwytho Contract wedi'i gydlofnodi, Rhestr Eiddo eich fflat a'ch Canllaw Croeso (sy'n cynnwys gwybodaeth am y safle anhygoel, yr amwynderau a'r cyfleusterau sydd ar gael i chi), i'r Porth Preswylwyr.
 • Ar ôl i chi symud i mewn, bydd unrhyw ymholiadau neu gwestiynau sydd gennych yn cael eu hateb yn hapus gan ein tîm Blaen y Tŷ neu ein Tîm Gwasanaethau Preswylwyr ar y safle.
 • Os, ar ôl symud i mewn, yr hoffech chi daith dywys arall a chyflwyniad i'r cyfleusterau ar y safle, anfonwch e-bost at [email protected] neu galwch heibio i weld y tîm wyneb yn wyneb a byddwn yn amserlennu dyddiad ac amser!
 • Ein nod yw eich cael i symud i mewn mor llyfn â phosibl, felly mae angen i ni gwblhau’r broses ymgeisio o fewn 7 diwrnod ar y contract cychwynnol gan The Lettings Hub (yn unol â’ch ffurflen archebu wedi’i llofnodi). Gall oedi olygu bod eich cais yn cael ei ganslo a'r fflat yn mynd yn ôl ar y farchnad.

What our residents say

Peidiwch â’i gymryd oddi wrthym yn unig,
gwelwch beth mae rhai o’n preswylwyr yn ei feddwl
am fyw yn ein lleoliadau ar  Homeviews.
 

You'll always get a 'Good morning" or "How are you doing?" from the team at the front desk. It can really make a difference when coming home or leaving in the morning.

Billy
Wood Street House Resident

It’s a great community feel – the group chats with the other residents and the social events are both really fun ways to meet other people living in the building.

Kristin
Wood Street House Resident

Wood Street House is located in the heart of Cardiff. You have great access to a wide selection of shops, scenic walks and transport links. There are plenty of bars and restaurants in the area to try out as well as a very vibrant nightlife.

Isobel
Wood Street House Resident

The building is really spectacular, feeling simultaneously like a 5-star hotel and also like a warm welcoming home. It’s our first time living in an apartment block like this but the friendly and warm staff make it feel like we’ve lived here for years.

Owen
Wood Street House Resident

The gym is one of the best I have had in apartment buildings (including when I lived in Los Angeles). The shared work/lounge areas are incredible.

Jared S
Wood Street House Resident

The views are amazing over the hills. I really appreciate the free WiFi, 24/7 reception, gym, and roof terrace areas.

S.P
Wood Street House Resident

The design of this building is nothing short of impressive. Its modern and sleek architecture adds to the overall aesthetic appeal. Facilities are a stand-out feature. The work-from-home spaces are great, and the gym ensures residents can stay active conveniently.

Poonam
Wood Street House Resident

The roof terrace is a dream; it is a lovely space to relax. The gym is great quality and well maintained. The communal lounge is a nice social area to meet neighbours. The building is fantastic and so perfectly put together, I have loved every minute of living here.

Oscar
Legal & General Resident
Box Makers Yard - Bristol

Everything is brand new and the design is so beautiful and elegant. The people working there are super friendly and kind. So happy with my choice

Emma
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Very beautiful building and facilities . They have a meetings for room, working area and big dinner room you can book. The building is also opened to bringing pets which has been my struggle to find in Glasgow. Common areas include 2 big terrace which also will be very enjoyable for my dog! The staff are also incredibly helpful and are very kind.

Golf
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Modern state-of-the-art building taking over Glasgow. In our flat, we can see beautiful view and the attitude of the staff is super friendly, to whom you can report problems that are solved on time. We enjoy the high floor apartment. The shape of building is special. Also the safety of this building is nice.

Harry
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

Exciting living experience in Glasgow. I am really satisfied with the overall property management. Staff at the reception are always kind and willing to help with everything, even minor aspects. The design of my allocated flat is fascinating. Most time of the day we can enjoy the sunshine, and thanks to the soundproof wall, no noise during night.

Jay
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

The building is perfect, it has plenty of amenities such as gym, pool table, shuffleboard, co-working space, private dining areas. The facilities are superb. And the concierge team is top class. The building design is modern, compared to the rest of Glasgow’s skyline.

Santiago
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

The design of my one bedroom optimises the space in a way that makes it feel very open. All of the employees, especially Sara and Alyssa, are very friendly and helpful. The terrace is beautiful and the gym is well stocked. My couch and bed are both very comfy.

Mac
Legal & General Resident
Solasta Riverside - Glasgow

See the latest from our community by following us on Instagram Gallwch weld y diweddaraf o'n cymuned trwy ein dilyn ar Instagram @
Looking for a new home? Join our communityChwilio am gartref newydd? Ymunwch â'n cymuned

Get in touchCysylltwch

Fancy a look around? Got a question? Just get in touch with our friendly team and we’ll help with anything you need.Awydd edrych o gwmpas? Oes gennych chi gwestiwn? Cysylltwch â'n tîm cyfeillgar a byddwn yn helpu gydag unrhyw beth sydd ei angen arnoch.

What are you looking for?

* These are the essential bits

ENQUIRE NOWYMHOLWCH NAWR

Select your language